Adatkezelési tájékoztató

A Caseking Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója

Hatályos: 2022. április 2.

1. Bevezetés

A Caseking Hungary Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A Caseking Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és tőle telhetően megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Caseking Hungary Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Caseking Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, és vállalja, hogy az esetleges változásokról időben értesíti partnereit. Ha a Caseking Hungary Kft. partnerei kérik, az azonosítást követően a Caseking Hungary Kft. által gyűjtött és rendelkezésére álló személyes adatokat kiadja számukra és a felhasználó kérésére törli vagy módosítja azt.

Adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabállyal:

–           a 2011. évi CXII. törvénnyel, mely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezik (a továbbiakban Info tv., adatvédelmi törvény)

–          és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendeletével, GDPR)

A Caseking Hungary Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Caseking Hungary Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 95.

Ügyvezető: Balassa Gergely Iván

Telefon: +36 1 288 1000

E-mail: adatvedelem@caseking.hu

Adószám: HU25001527

EU Adószám: HU18009413

A honlap címe: //www.sreamplify.hu

Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, az adatvedelem@caseking.hu címre írt levélben kérhet további tájékoztatást. Jogait és kéréseit tiszteletben tartjuk, a jogszabályban rögzített 30 napon belül igyekszünk teljesíteni.

3. Az adatkezelés célja és elvei

3. 1. Az adatkezelés célja

A Caseking Hungary Kft.- továbbiakban Adatkezelő - tevékenységének adatkezelési tevékenysége önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Ennek jogalapja a hivatkozott 2011. évi CII. törvény (Info tv.) 5§ (1) pontja és az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR).

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Caseking Hungary Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3. 2. Adatkezelés elvei

Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

16. életévét be nem töltött személyek Személyes adatait nem kezeli a Caseking Hungary Kft., így szülői hozzájárulásra nincsen szükség. Emellett a közvetlenül 18. év alattiak részére nyújtott ismeretterjesztési szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására.

Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az elveknek való megfelelésért Adatkezelő felelős.

4. A kezelt személyes adatok köre

Ha Ön honlapunkon regisztrál, akkor a következőkben ismertetett adatokat gyűjtjük.

4.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

Minden szolgáltatásunk esetében naplózzuk a következő adatokat biztonsági szempontból:

– Megtekintett oldal és megtekintés időpontja

– Böngésző süti/cookie

4. 1. 1. Hírlevél

Az adatkezelés célja: az érdeklődő feliratkozik hírlevelekre, tájékoztató anyagokra, melyekben rendszeres tájékoztatást kap szakmai hírekről, termékekről, a Caseking Hungary Kft. tevékenységéről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet minden emailben elhelyezett leiratkozási linkre kattintva bármikor visszamondhat.

A kezelt adatok köre: cégnév, kapcsolattartó neve, e-mail cím.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: a Caseking Hungary Kft. ügyvezetője, marketing munkatársa, beszerzője.

Az adatkezelés időtartama: határozatlan, az érdeklődő leiratkozásáig.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva

– postai úton a 1139 Budapest Váci út 95. címen,

– e-mail útján az adatvedelem@caseking.hu címen.

4. 1. 2. Weboldal

Google Analytics segítségével követjük, hogy partnereink mit néznek, hogy weboldalunkat hatékonysági szempontból optimalizálni tudjuk.

4. 1. 3. Számlázás

Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség

A kezelt adatok köre: név, postacím, adószám, EU adószám, fizetési mód, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az Caseking Hungary Kft. számlázásával foglalkozó munkatársa

Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényekben foglaltak szerint

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton a 1139, Budapest, Váci út 95. címen,

– e-mail útján az adatvedelem@caseking.hu címen.

4. 1. 4. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt.

A Caseking Hungary Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. 2. Technikai adatok

A Caseking Hungary Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott saját informatikai, illetve alvállalkozói eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Caseking Hungary Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Caseking Hungary Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

A Caseking Hungary Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4. 3. A honlapon végzett webanalitika

Mi a süti (cookie)?

A sütik olyan kis adatfájlok, melyeket a webhely kérésére a böngésző eltárol a felhasználó számítógépén egy egyedi azonosítóval ellátva, lehetővé téve ezáltal a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetését.  A sütik által eltárolt adatokat és beállításokat felhasználjuk a webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében.

Az internetböngészők lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználók beállítsák, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú vagy akár egy konkrét sütit, de a felhasználó akár manuálisan vagy automatikusan ki is törölheti azokat.

Weboldalunk munkamenet, illetve analytics sütiket használ.

A süti-k által gyűjtött információt a webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta. A webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadók, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A sütikről részletes tájékoztatást itt talál.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

5. 1. Bizalmas adatkezelés

A Caseking Hungary Kft. a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email küldés az Ön részére és a megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

A Caseking Hungary Kft. sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén azonban átadhatja személyes adatait és más vonatkozó információkat.

Továbbá a Caseking Hungary Kft. biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A Caseking Hungary Kft. az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Caseking Hungary Kft. számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetők, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A Caseking Hungary Kft. által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről az Caseking Hungary Kft. emailben értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

5. 2. Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Mailchimp szoftveren keresztül:

Munkatársaink számára a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosítjuk csak az általunk kezelt személyes adatokhoz.

Vállalatirányítási rendszeren keresztül:

Munkatársaink csak az általuk kezelt személyes adatokhoz férnek hozzá, melyet felhasználói jelszóval védünk.

5. 3. Technikai adatok

A Caseking Hungary Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott saját informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Caseking Hungary Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Caseking Hungary Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

A Caseking Hungary Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6. Adatkezelés időtartama, adattovábbítás

6. 1. Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezeljük adataidat.

Személyes adatok utolsó kontaktfelvételtől számított 365 napig, kivéve ahol törvényi előírás vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időintervallumot kíván meg.

6. 2. Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésre álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, melyek továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem vonható felelősségre.

A Caseking Hungary Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az alábbi jogok illetik meg. Ezek kapcsán megkeresésére GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolunk, de megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljunk.

7. 1. Tájékoztatás joga

Kérheti, hogy tájékoztassuk az általunk kezelt személyes adatairól és hozzáférést kérhet, valamint bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein (emailben az adatvedelem@caseking.hu címen).

A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudjuk azonosítani a felhasználót. Az emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált email címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsuk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

7. 2. Hozzáférés joga

Ha kéri, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy Személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphat az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7. 3. Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a logisztika@ogisztika.hu címre küldött e-mailben kérheti Személyes adatai helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

7. 4. Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheti az általunk kezelt Személyes adatai törlését. A Caseking Hungary Kft. késedelem nélkül köteles törölni a partnereire vonatkozó személyes adatokat, ha:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

• az étintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

• a személyes adatokat jogellenesen kezelése áll fenn

• a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatunk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

7. 5. Az adatkezelés korlátozásához való́ jog

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor Személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amig megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.

7. 6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. 7. A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

7. 8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Kivételt képeznek ez alól a 16. életévet már betöltött, de még kiskorúnak számító gyermekek.

7. 9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8. Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót Adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a Caseking Hungary Kft. weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

9. További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a adatvedelem@caseking.hu címre küldött emailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, jogorvoslati lehetőséggel közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: //www.naih.hu

Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére tájékoztatunk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2022. április 2.